Diverse mer eller mindre aktuelle tekster/referanser (verken tematisk- eller kronologisk sortert..)


H.P.Graver om høyesterett 1941-45

Professor ved Det juridiske fakultet ved UiO promoterer aktuell bok i Morgenbladet 01/2019

Rosa Luxemburg

Espen anmelder Engelstad/Kristjánssons bok om Rosa Luxem­burg i Morgenbladet 01/2019. Han kritiserer den bl.a. for å for­sømme teoretikeren Rosa Luxem­burg.

Exit liberal utenrikspolitikk

Asle Toje kommenterer «den liberale inter­ven­sjo­nismen», som han daterer til Tony Blairs tale i Chicago 1999.
Morgenbladet 01/2020.

Carl Schmitt og smittevern

Rune Slagstad benytter den aktuelle smittevernssituasjonen mars 2020 til en idéhistorisk gjennomgang av Carl Schmitts begrep om «unntakstilstanden».
Klassekampen 19/3 2020.

Krisepolitikk ved reisens slutt

Einar Lie oppsummerer den økonomiske situasjonen i Europa. Aftenposten 12.01.2020

Lokførernes konflikt med Vy

Aftenposten 16.01.2020

Verdensøkonomien

Intervju med Brende før WEFs 2020-møte i Davos. Den globale gjelda er rekordhøy; Tyskland kritiseres for sin «svarte null».

Keynes enda en gang?

Tre klipp i forbindelse med rethinking (resirkulering?) oeco­no­mics. «KÅKÅnomics» / Reinert / Sandemose.

«Raspredelenie» og «subbotnik» i Hviterussland

Om obligatorisk yrkesutplassering i dagens Hviterussland — et asiatisk trekk? (Le Monde diplomatique nr. 1 2020).

Ny norsk fireårsplan

Per Gustav Lindeberg har noen edruelige kommetarer til olje­industrien og Mimir Ks forslag om en ny norsk fire­årsplan, men også merkelige tanker om kronekursen..

Jul på Café Voisin i Paris 1870

Per Velde om kjøkkensjef Alexandre Chorons «zoo-baserte» meny den 99. dagen av den tyske beleiringen av Paris 1870, snaue tre måneder før kommunardene overtar byen.
KK 22/12 2018.

Utdanning

Tankevekkende artikkel av Mette-Line Thorup om Daniel Markovits' «The Meritocracy Trap».  KK 10/01 2020.

Litium i Bolivia

Artikkel i Le Monde diplomatique om litium-forekomstene på Salar de Uyuni og Evo Morales' forsøk på å etablere boliviansk produksjon gjennom Yacimientos de litio bolivianos (YLB).  Januar 2020.

Fra regulering til marked

Notat fra Norges Bank om utviklingen av penge-, kreditt- og valutapolitikken 1965-1990. Skrevet av Thomas Nordbø Berg, Harald Bøhn og Christoffer Kleivset, okt. 2012.

Privatiseringen av norsk utenrikspolitikk

Øysten Steiro Sr.s krasse kritikk av «NGOifiseringen» av norsk utenrikspolitikk, med tilfellet Rød-Larsen/Juul som eksempel. KK, 17/12 2020.

Delprivatiseringen av Statoil

Boye Ullmanns skildring av hvordan delprivatiseringen av Satoil gikk gjennom på Fellesforbundets landsmøte i 1999. KK 3/11 2020.

Parisavtalen og norsk oljeeksport

Artikkelen Knut Anton Mork (i Oljeeventyret, 2020) hevder over­beviste ham om at reduksjon av norsk olje­eksport vil med­føre reduserte CO2-utslipp i verden.
Av T. Fæhn m.fl. i Samfunnsøkonomen nr.3 2018.

City og brexit

Marlène Benquet og Théo Bourgeron refererer empiriske under­søkelser av hvordan ulike deler av britisk finans forholdt seg til brexit. Skillet nyliberalisme/libertanisme utgreies.
Le Monde Diplomatique nr.1 2021.

Fruktbarhet og velferdsstat

Statistikerne Erling Holmøy og Geir H. M. Bjertnæs be­strider at økt fruktbarhet styrker det finansielle grunn­laget for velferds­staten. Morgenbladet 30. april 2021.

Maria Reinertsen om Mazzucato

Maria Reinertsens nøkterne vurdering plasserer Mariana Mazzucato trygt innenfor rammen borgerlig fag-øko­nomi. Morgenbladet 14. mai 2021.

Keynes om framtida

Keynes' essay fra 1930, Economic Possibilities for our Grand­children, der han avviser radikale løsninger og mener moderat politikk vil åpne for 15 timers arbeidsuke om hundre år.
(Hvor mye forsto egentlig Keynes av kapitalens logikk?)

«Tilväkst och stagnation..» (1975)

Øyvind Horveraks artikkel om den polske økonomen Michael Kalecki, basert på Tillväxt och stagnation.. (1975), gjør ikke noe nummer av at Kalecki skal ha foregrepet Keynes' tanker med minst tre år. Men antydningen om at disse inn­siktene kan inne­bære «syklisk keynesianisme» (opprustning/krig) er dyster.
Sosialøkonomen nr. 8 1976

(Peter) «Hartz IV»

Reportasje om de rystende virkningene av Georg Schröders arbeids­livs­reformer fra 2003. Le Monde Diplomatique nr.9 2017.

Karl Polanyi: Den liberale utopi

Lars Mjøsets forord til Res Publicas norske oversettelse (2012) av Polanyis klassiker The Great Transformation (1944).

Fortrengte frukter

En liten artikkel i Filosofisk supplement av Jørgen Sande­mose fra 2009 om logikkens fall f.o.m. Frege/Russell..

Vareform og logikk

Jørgens kommentar til Hans-Georg Backhaus i KURASJE nr. 32 1983 er den beste kommentaren til hvordan Marx' vare-analyse tar seg ut via «refleksjonsbestemmelser» versus dialektisk logikk à la Hegel/Marx. Særlig fotnoten s. 59-60! Vi får et glimt av hva magisteravhandlingen Kapitalbegrep-Begreps-begrep fra 1973 handler om. Fragment av samme er berørt i Fortrengte frukter overfor.

Et barn av gullalderen

Lars Mjøsets artikkel i Vardøger om/til Rune Skarstein. Endel bakgrunnsstoff av nostalgisk interesse.

Espen anmelder Søren Mau

Anmeldelsen av Søren Maus Taus tvang gir håp om en gjen­opp­dagelse av Marx' klassebegrep til fordel for både gamle stats­autoriserte versjoner og dagens begrepsløse snakk om «ulikhet».
Morgenbladet 7/1 2022.

Martin Heideggers svarte hefter

Espen Søbye har skrevet om Heideggers «svarte hefter» før, og her i forbindelse med oversettelsen av bd. 94 av Gesamtausgabe.
Morgenbladet 24/6 2022.

«Nordsjørotasjon»

Rose Maiken Flatmo skriver overbevisende om hvordan kombi­na­sjonen av bemanningsbyråer og såkalt Nordsjørotasjon under­graver normalarbeidsdagen.
Klassekampen 22/3 2022.

Negativ pedagogikk

I takt med skolens kommersialisering leser vi sjelden om peda­gogikk uten at det er noe som skal «selges». Det er derfor en befrielse bare å lese anmeldelsen av Kirsten Hyldegaards bok Negativ pædagogikk i BEDRE SKOLE nr. 2/2022..
Giftig pennForside

Normalforskning og reaksjonær sosialisme

Jørgen svarer på Tore Linné Eriksens anmeldelse av Kritikk av globaliseringsteorien i Agora nr. 1 for 2011.

Von Neumanns 'likevekstbevis'

John von Neumanns A Model of General Economic Equili­brium ble framlagt på et seminar i Princeton 1932, men først tilgjengelig på engelsk i Review of Economic Studies 1946. «Tilgjengelig» er kan­skje ikke rett ord, men det er uansett morsomt at be­viset benytter Brouwers fikspunkt teorem!

Åpningen av «kapitalkontroverset»

Joan Robinsons berømte essay The Production Function and the Theory of Capital som innledet kontroversen med Cambridge på andre sida av Atlanterhavet (MIT). Review of Economic Studies, vol. 21, 1953-1954.

«Ny-ricardianisme»

Ny-keynesianisme kalles av og til også ny-recardianisme. Dette klippet fra Jørgen Sandemoses Ricardo, Marx og Sraffa (1976) går i dybden om den historiske sammenhengen.

Produktfunksjonen

Mikro-økonomi (Mat-Nat). Einar Belsoms forelesningsnotat om produktfunksjonen 2017.

Tullepyramiden (læringspyramiden).

Simen Gaure (Frischsenteret) Aftenposten 24.09.2015

«Takk til Johan From»

Svein Sjøbergs svar til Johan From i Bedre skole nr.2 2016.

For lite om for mye

Espen Søbye anmelder Dag Østerbergs Fra Marx' til nyere kapital­kritikk, Morgenbladet 01/1917. Han mener Østerberg gjentar Pax' forsømmelse fra 1970-tallet ved å utelate «verdi­forms­analysene».

Astor Reigstad om NMD 1953-94

Informativt innlegg om Norsk medisinaldepot av pensjonert overlege Astor Reigstad. Klassekampen 17. mars 2020.

SOSIALØKONOMEN Nr.11 1985

Tema-nummer om NSF's Høstkonferanse 1985: «Norge mot 1990 Arbeid for alle?». Det er ikke for mye sagt at den gjenom­gående bekymringen er om sentralisert fagorganisering er til­strekkelig for å holde lønna nede.

Lönebildning bortom NAIRU

Raport fra svensk LO om lønnsdannelse og arbeidsledighet. Gir innblikk i hvordan det tenkes om dette i nabolandet anno 2015.

Makroøkonomiske modeller

Raport om i hvilken grad «Den norske modellen» med «sam­ord­nede» lønnsoppgjør er innbakt i de rådende makro­øko­no­miske modellene (DSGE-modellene, såvel som empiriske KVARTS). Rapporten er utført av Samfunnsøkonomisk analyse AS 2019 på oppdrag fra LO.

«Stoltenberg I»

Morgenblad-repportasje 20 år etter. Maria Berg Reinertsen i Morgenbladet nr.14/2020.

Bruk av tvangsarbeid i Norge 1940–1945

Gunnar D. Hatlehols oversikt over norske histokeres tafatte rappor­tering om bruk av tyskernes slaviske krigsfanger i ut­bygginga av Norge under krigen. Verken NSB eller Statens vegvesen går klar.
Fra Idunn nr.01 2020.

Norsk økonomi 1940–1945

Intervju med Hans Otto Frøland om okkupasjonsøkonomien. En oppdatering av «hva vi lærte på skolen» om utarming av landet. Gullbeholdningen ble berget på dramatisk vis, men Tyskland opp­rettet, i tråd med folkeretten, en «okkupantkonto»i Norges Bank. Vi har hørt mer om det første enn det andre..
Fra Narviksenteret.no 24/5 2019.

Norges Bank, april 1940

At okkupasjonsmakten hevet i underkant av to 1939-BNPer på sin «okkupasjonskonto» i Norges Bank i løpet av krigen, er (etterhvert) godt kjent. At banken i tillegg alt i april 1940 avkrevde alle større forretnings- og sparebanker i landet en lojalitets­erklæring i okku­pantens favør, var nytt for meg da jeg leste det i Morgenbladet nr.28 / 8.–14. juli 2022.

Ola Innset vendingen mot merkedet på 70-80 tallet

Kronikk i KK der Ola Innset promoterer sin bok Markedsven­dingen. Vi får noen betimelige realøkonomiske hint om bak­grunnen for at Arbeiderpartien endret politikk. Noe å tygge på for de som ønsker seg «gode, gamle Arbeiderpartiet» tilbake.. (Som Innset selv gjør?)

Staten og sentralbanken

I Einar Lies kronikk framstår hevdvunne «prinsipper» om for­holdet mellom staten og sentralbanken nå som en smaksak eller mote. Aftenposten 3/1 2021.

Fagforeningsnederlaget i Alabama, april 2021

Tankevekkende reportasje om RWDUs nederlag i forsøke på å orga­nisere arbeiderne ved Amazons nye lager i Bessemer, Alabama. Det som (i sosiale medier) så ut som en seierrik kampanje gikk på et kraftig nederlag. Var «borgerretts-linja» (rase før klasse) riktig?
Le Monde Diplomatique nr.5 2021.

SSB tar en «piketty» for Norge 2001-2018

Enkelt og forståelig av Sigurd Bjørnestad om regnemåten i rap­porten Økonomisk ulikhet i Norge i det 21. århundre, fra SSB.
Aftenposten 27/11 2021.

USAs atom-strategi på 50- og 60-tallet

Ola Tunander hevder at når Mao forble militær i sin tenkning, kan det ikke sees isolert fra USAs atom-strategi i perioden. Opprettelsen av «folkekommunene» var også forsvarspolitikk.
Klassekampen 30/11 2021.

Det norske atombomvåpenprosjektet

Lars Borgersrud lanserer sin bok Da Norge ville bli atommakt som følger utviklingen fra oktober 1945 til den forsvinner i arkivet til Institutt for energiteknikk (som nekter innsyn).
Klassekampen 2/12 2021.

Status for EU-hæren

Wolfgang Streecks oversatte artikkel om militært samarbeid i Europa. Nyttig repetisjon av Tysklands særstilling siden 1945 og landets forhold til USA og Frankrike.
Klassekampen 3/1 2022.

Tysklands dominans

Øystein Nordengs kronikk peker på at høye energi-priser faller sammen med krigen i Ukraina, men er tett knyttet til tysk økonomis dominans i Europa.
Klassekampen 10/8 2022.

Drone-bruken i Nagorno-Karabakh 2020

Asle Toye skriver at krigen i Nagorno-Karabakh var like lærerik for bruk av luftmakt som den spanske borgerkrigen (1936−1939). Også interessant fordi tyrkiske droners bidrag til Armenias tap ble en vekker for Russland. (Det skriver han riktignok ikke..)
Forsvarsforeningens nettside.

Harald Berntsen om «Streik»  og  Bals' svar 6/1

Jonas Bals' bok Streik får kritikk for ikke å se «Den norske model­lens» korporative trekk. Fagorganiserte må ikke gjøre knefall for «fredsplikten» for å utkonkurrere klassefeller i andre land.    Klassekampen 4/1 2022.

Trygve Tamburstuen om kraftmarkedet

Kraftsalve om markedsfundamentalisme og politikkens abdi­kasjon.  NRK Ytring 5/1 2022.

GHS-indeksen og The Lancets «fasit» 2. feb. 2022

Christina Platten kommenterer The Economists Global Health Security Index fra like før pandemien og sammenlikner med The Lancets «fasit» pub­lisert i går (2/3 2022). Verdens antatt beste helsevesen forsvarte ikke plassen..
Aftenposten 03.02 2022.

«Nansenisme» i norsk vitenskapshistorie

Litt uvanlig tema på denne siden, men Robert Marc Friedman skriver så nedkjølende og kyndig om et tema jeg kjenner godt..
Fra«FORTID» nr. 1, 2021.

Vandrer


Siste endret: 12.08 2022


-
-
-